Недвижими имоти, устройствено планиране и строителство

Недвижими имоти

• изготвяне на вещно-правни анализи;

• анализ на собствеността – хронологичен анализ на правото на собственост;

• анализ на евентуални претенции от трети лица;

• анализ на наследствените правоотношения във връзка с конкретно имущество;

• проверка на процедурите по възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти;

• анализ на приватизационни сделки и проверка на правото за разпореждане с придобити при приватизация активи;

• подготовка на документи и съдействие при сделки с недвижими имоти – удостоверения, скици, данъчни оценки, проект за нотариален акт,

• консултации във връзка с отпускането на ипотечни кредити за придобиване на недвижим имот и инвестиция в недвижим имот;

• съдействие и процесуално представителство при отчуждителни процедури;

• правен и финансов анализ на въпросите, свързани с приложимите местни данъци и такси за недвижим имот и изготвяне на препоръки за оптимизиране на разходите, свързани с местни данъци и такси;

Устройствено планиране

• урбанистичен анализ на собствеността и инвестиционните намерения;

• консултации и съдействие в процедури по допускане, изработване, приемане и изменение на устройствени планове;

• анализ на законността и търпимостта на съществуващи сгради;

• консултации и съдействие в процедурите по промяна на предназначението на недвижими имоти, включително земеделски земи и земи от горския фонд;

• анализ и съдействие при решаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда;

Строителство

• цялостно съдействие във всички фази на инвестиционния процес;

• договорно уреждане на отношенията между участниците в строителния процес, включително по правилата на FIDIC;

• търговски преговори и преговори за уреждане на отношенията между участниците в строителния процес;