Търговски дружества

• учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества – събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции;

• учредяване и регистрация на търговски дружества, за които съществуват специални изисквания – банки, застрахователни и презастрахователни дружества, инвестиционни посредници, лечебни заведения, индивидуални и групови практики по Закона за лечебните заведения и др.

• учредяване на клонове на местни и чуждестранни дружества в страната;

• уреждане на спорове между съдружници или акционери, както и между тях и дружеството;

• свикване на общи събрания, представителство на съдружници или акционери при провеждане на общи събрания;

• консултации и съдействие при извършване на непарични вноски (апорти);

• консултации и съдействие при увеличаване/намаляване на капитала;

• изключване на съдружници в ООД – проверка за наличие на предпоставките за изключване, изготвяне на необходимите документи и изработване на времеви график на действията, които следва да бъдат предприети, изчисляване на ликвидационен дял, вписване на изключването в търговския регистър, оспорване на изключването по съдебен ред;

• изготвяне на документи за приемане на годишни финансови отчети и разпределяне на дивиденти, публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър;

• оспорване пред съд на незаконосъобразни решения на органите на търговски дружества;