Сделки с предприятия и преобразувания на предприятия

• предварителен анализ относно всички правни, данъчни и счетоводни ефекти на придобиването или преобразуването на предприятия;

• планиране на процеса – сценарий за действия, време и разходи;

• консултации относно избор на подходяща форма на преобразуване – вливане или сливане, отделяне или разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма;

• изготвяне на договор и план за преобразуване, доклад за преобразуването, съпътстваща документация; действия за вписване на промените по партидите на търговските дружества;

• съдействие при изготвяне на заключителен и встъпителен баланс на преобразуващите се и преобразуваните дружества;

• сделки с търговски предприятия или обособени части от тях, приватизационни сделки;

• становища по данъчните аспекти на преобразуването или прехвърлянето на предприятието;