Ликвидация на търговски дружества

• предварителен анализ относно всички правни, данъчни и счетоводни ефекти;

• планиране на процеса – сценарий за действия, време и разходи;

• консултации и съдействие в хода на процедурата по ликвидация на търговско дружество;

• изготвяне на необходимите документи, свикване и провеждане на свързаните с производството по ликвидация общи събрания, покана до кредиторите, съдействие при изготвяне на баланс и отчет за приходите и разходите по време на ликвидацията, заявяване за вписване и публикуване на необходимите документи в търговския регистър;

• съдействие при провеждане на проверки и ревизии относно данъци и осигурителни вноски в хода на производството по ликвидация; • съдействие при окомплектоване и предаване в НОИ на документация относно действалите в предприятието трудови договори и свързаните с тях документи – ведомости за заплати, декларации, удостоверения и др.;

• съдействие при изготвяне на заключителен доклад на ликвидатора и заключителен баланс;