Банково право

• консултации и съдействие при договаряне на условия за кредитиране или друг вид финансиране на бизнеспроекти;

• цялостен правен и финансов анализ на текущи договори за кредит, оценка на възможностите за рефинансиране;

• съдействие при спорове с търговските банки – неравноправни клаузи, некоректни действия по отчитане и олихвяване на кредита, нерегламентирана промяна на договорените условия по кредита;

• консултации и участие в преговори при сключване, изменение и прекратяване на банкови сделки и учредяване на обезпечения в полза на банки;

• изготвяне, проверка и предявяване за плащане на банкови гаранции;

• съдействие при проблеми, свързани с платежни транзакции – неуточнени/грешни транзакции, недовършени транзакции, неизпълнение на задълженията на банките и операторите на платежните системи;

• правна защита и съдействие при неоторизирани (неразрешени от титуляра) транзакции със средствата по банков влог или платежна сметка, включително извършени през електронно (интернет) банкиране;

• правна защита и съдействие при неоторизирани операции с банкова карта, включително операции, извършени през виртуален ПОС терминал;

• процесуално представителство на банки, бизнес организации и физически лица по дела, свързани с банкови операции и сделки;