Застрахователно право

• Изготвяне на писмени претенции, представителство и комуникация със застраховател, правно съдействие за получаване на справедливо застрахователно обезщетение по всички видове застраховки: „Гражданска отговорност“, „КАСКО“, „Имущество“, „Живот“, „Злополука“, „Трудова злополука“, „Карго“, „Помощ при пътуване“ и други;

• Изготвяне на извънсъдебни споразумения по предявени застрахователни претенции;

• Изготвяне на писмено възражение до застраховател срещу постановен от него отказ за изплащане на обезщетение или в случай на изплащане на занижено застрахователно обезщетение;

• Консултации във връзка с подходящи за предприемане действия за претендиране и изплащане на застрахователно обезщетение.;

• Процесуално представителство пред съд по дело/а срещу застраховател/и, презастраховател;

• Представителство пред чуждестранен застраховател за получаване на обезщетение за настъпили в чужбина инциденти;

• Предявяване на претенции към гаранционния фонд.