Семейно и наследствено право

• изготвяне на брачни договори;

• бракоразводни дела;

• съдействие, водене на преговори и изготвяне на споразумение при развод по взаимно съгласие;

• осиновяване и установяване на произход;

• родителски права, лични отношения с близки;

• издръжка;

• настойничество и попечителство;

• консултация и изготвяне на завещание;

• наследяване по закон и завещание;

• приемане и отказ от наследство, делба на наследство;

• съдействие при изследване на наследствена маса, определяне на запазена и разполагаема част, получаване на наследствен дял;

• възстановяване на запазена част от наследство;