Международно частно право

• Консултации по сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на договори с международен елемент – с чуждестранни търговски партньори, с местоизпълнение или местосключване в друга държава (преимуществено Германия, Австрия, Швейцария);

• Съдействие при решаване на семейни и наследствени казуси с международен елемент – признаване на чуждестранни удостоверения за наследници, завещания, съставени в чужбина и др.;

• Право на международния транспорт – събиране на възнаграждения на превозвачи и спедитори от чуждестранни контрагенти, предявяване на щети по договори за превоз при приложение на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR-Конвенцията), FIATA Model Rules For Freight Forwarding Services и др.;

• Събиране на вземания на чуждестранни кредитори в страната;