Трудово право

• изготвяне на трудови договори;

• консултации относно организацията на работното време, почивките и отпуските в предприятието;

• изготвяне на правилници за вътрешния ред в предприятието;

• консултации по приложението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

• изготвяне на анекси, заповеди и други документи, необходими за дългосрочно командироване на работници в чужбина;

• прекратяване на трудовото правоотношение – консултации относно законовите възможности за прекратяване на трудов договор, изготвяне на необходимите предизвестия и заповеди;

• дисциплинарна отговорност на работниците и служителите – консултации по законосъобразното установяване нарушенията на трудовата дисциплина и налагане на дисциплинарни наказания;

• ангажиране отговорността за вреди, причинени на работодателя;

• консултации относно правата на работниците и служителите в предприятия с над 50 и повече работници и служители;

• представителство при водене на преговори за сключване на колективни трудови договори;

• съдействие и представителство при уреждане на колективни трудови спорове;