Сдружения с нестопанска цел и фондации

· Учредяване, регистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието;

· представителство при свикване и провеждане на общи събрания на сдружения с нестопанска цел и фондации;

· изготвяне на документи за вписване на промени в юридически лица с нестопанска цел;

· прекратяване и ликвидация на юридически лица с нестопанска цел;