Фармацевтично право

• правни услуги, предоставяни на производители на фармацевтични продукти;

• правни услуги, предоставяни на търговци на едро на фармацевтични продукти;

• правни услуги, предоставяни на производители на медицински изделия;

• правни услуги, предоставяни на аптеки;

• издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки;

• прехвърляне на издадено разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки;

• издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;

• издаване на разрешение за търговия с медицински изделия;

• регистрации, разрешения и лицензии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Закона за медицинските изделия.