Медицинско право

Услуги, предоставяни на Пациенти:

• правни съвети във връзка с правните отношения, които възникват между пациента и здравното заведение;

• представителство на пациентите в случай на нарушаване на техните права. Изготвяне на искове и сигнали до Етичната комисия към Български лекарски съюз и към Български Зъболекарски Съюз;

• съдебни спорове в случай на искове за неправомерни действия на лекар или зъболекар;

Правни услуги, предоставяни на здравни заведения:

• правни съвети във връзка с регулаторните актове, уреждащи дейността на здравните заведения;

• изготвяне на специализирани договори, свързани с предоставяне на здравни услуги;

• изготвяне на изчерпателни вътрешни актове, регулиращи дейността на здравните заведения;

• изготвяне на необходимата документация за акредитиране на здравните заведения;

• изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнение, споразумения за прекратяване на трудовото правоотношение, за налагане на дисциплинарни наказания, провеждане на процедури за набиране на служители съгласно Кодекса на труда и др .;

• изготвяне на тръжни досиета, включително обявление и решение за иницииране на обществена поръчка;

• представителство пред Агенцията по обществени поръчки (АОП);

• представителство пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС);

• участие на правен съветник в комисията при откриването на офертите;

• подготовка на документацията, свързана с работата на комисията;

• сключване на споразумение;

• правни услуги във връзка с изпълнението на подписано споразумение;

• съдебни спорове в случай на нарушение на сключено споразумение за обществена поръчка;

• правни съвети в случай на подадена от пациент жалба и изготвяне на мнение;

Правно съдействие при одит на здравно заведение от Регионална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция "Медицински одит", Регионална здравна инспекция и др.;

• правна помощ при сключване на договори за безопасно третиране на болнични отпадъци;

• представителство на здравното заведение пред всички административни органи;

• съдебни спорове;