Търговска несъстоятелност

• предварителен правен и финансов анализ на предприятието длъжник с оглед пристъпване към производство по несъстоятелност;

• налагане на предварителни обезпечителни мерки;

• процесуално представителство във всички фази на производството по несъстоятелност;

• представителство пред събрание на кредиторите;

• избор и комуникация със синдик;

• консултации при предявяване на вземанията и в производството по възраженията срещу списъците;

• консултации при завеждане на искове за установяване съществуването или несъществуването на вземания към предприятието длъжник и представителство в съдебното производство по провеждането им;

• консултации при завеждане на искове за отмяна на действия и сделки, извършени от предприятието длъжник в подозрителния период и представителство в съдебното производство по провеждането им;

• консултации и съдействие в процедурата по осребряването;

• изработване на оздравителен план и консултация и съдействие при привеждането му в действие;

• действия по приключване на производството по несъстоятелност;