Процесуално представителство пред съд, арбитраж и особена юрисдикция

• процесуално представителство пред всички държавни съдилища, арбитражни съдилища и особени юрисдикции;

• процесуално представителство по граждански и търговски спорове;

• процесуално представителство в търговски дела по несъстоятелност;

• процесуално представителство в заповедни производства и в свързаните с тях производства по установяване вземанията на кредитора;

• представителство пред държавни и частни съдебни изпълнители по изпълнителни дела и в свързаните с тях съдебни производства;

• признаване, допускане и изпълнение на чуждестранни съдебни и арбитражни решения в България;