Данъчно и осигурително право и данъчно-осигурителен процес

Данъчно право

• консултации във връзка с ДДС-регистрация на местни и чуждестранни лица в България;

• услуги по акредитирано представителство на чуждестранни лица за целите на ДДС в България;

• консултации по въпроси, свързани с ДДС – вътреобщностни доставки на стоки (ВОД), вътреобщностни придобивания на стоки (ВОП), вътреобщностни трансфери на собствени активи, вътреобщностни услуги, тристранни операции, износ, международен транспорт и др.;

• консултации по въпроси, касаещи корпоративното облагане – авансови вноски, алтернативни данъци, съдействие при подготовката и подаването на всички видове декларации по ЗКПО, вкл. Годишни данъчни декларации;

• корпоративно структуриране – консултации при избор на подходяща корпоративна структура за установяване на бизнес в България;

• консултации по въпроси, касаещи облагането доходите на физическите лица, съдействие при подготовката и подаването на всички видове декларации по ЗДДФЛ и Годишни данъчни декларации;

Международно данъчно облагане

• проверка на предпоставките и становища по установяването и регистрацията в България на място на стопанска дейност на чуждестранни юридически и физически лица;

• съдействие на чуждестранни граждани при изграждане на концепция за „местно лице“ на България;

• данък при източника – преглед на договори, по които получател на дохода е чуждестранно лице, а платец – местно лице и становище относно възникване на задължението за внасяне на данък при източника, съдействие при деклариране на удържания данък при източника;

• избягване на двойно данъчно облагане – консултации по приложението на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), подготовка на искане за прилагане на СИДДО и свързаните с него документи и представителство пред НАП с оглед получаване на положително становище за приложението на СИДДО;

• възстановяване на ДДС от други държави-членки и съдействие на чуждестранни лица за възстановяване на ДДС от България;

• услуги по акредитирано представителство на чуждестранни лица за целите на ДДС в България;

• трансферно ценообразуване – проверка и становище относно приложимите методи и необходимата документация;

Международно осигурително право

• съдействие при регистрация на чуждестранно лице – осигурител в България;

• консултации относно приложимото осигурително законодателство при движение на работници в ЕС, подготовка на документи и съдействие при получаване на удостоверение А1;

• съдействие при избор на подходяща форма за осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи в България свободни професии и/или консултантска дейност;

Данъчно-осигурителен процес

• Съдействие и представителство пред НАП при проверки и ревизии за установяване на задължения за всички видове данъци и/или осигурителни вноски;

• Оспорване на данъчни актове по административен ред - изготвяне на възражения срещу ревизионни доклади и жалби срещу ревизионни актове и актове за прихващане и възстановяване на данъци или осигуровки;

• Оспорване на данъчни актове по съдебен ред – изготвяне на жалби и други съдебни книжа и процесуално представителство по данъчни дела;

• Оспорване на други видове данъчни актове – актове за отказ за регистрации по ЗДДС, актове за дерегистрация по ЗДДС, актове за установяване на нарушения на данъчното и осигурителното законодателство;

• Обжалване налагането на обезпечителни мерки от публичен изпълнител;

• Обжалване действията на публичен изпълнител;