Водене на преговори, договаряне и споразумения за уреждане на спорове

• планиране и провеждане на преговорния процес;

• дефиниране на технически срокове, стъпки на страните, действия на трети лица и институции;

• анализ на целта и интересите на страните, приоритизиране на въпросите по преговорния процес;

• изработване на гъвкава стратегия, която позволява успешно финализиране на преговорния процес при минимизиране на рисковете към клиента;