Непозволено увреждане, отговорност за вреди

• процесуално представителство по граждански дела за непозволено увреждане;

• процесуално представителство като граждански ищец в наказателния процес;

• водене на преговори за постигане извънсъдебно споразумение в случаи на непозволено увреждане;

• защита при лекарска грешка, забавено и/или неадекватно проведено медицинско лечение;

• ангажиране на друг вид професионална отговорност;

• защита при непозволено увреждане вследствие на пътно-транспортно произшествие или друг вид злополука;

• ангажиране на отговорността на държавата и/или общините при противозаконно действие или бездействие на органите на управление;