КЛТ Акаунтинг ООД

Дора Димчева, управител на КЛТ Акаунтинг ООД

Национална Финансово-Стопанска гимназия, квалификация Икономист-Счетоводител-Мениджър, 2002 г.
Международно Висше Бизнес училище, специалност „Международни икономически отношения“, бакалавър, 2011г.
Международно Висше Бизнес училище, специалност „Счетоводство и Одитинг“, магистър, 2016г.
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България, от 2016г. в процедура за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт- счетоводител по реда на чл. 17 от ЗНФО

Съставител на финансови отчети по смисъла на чл. 17 във връзка с чл. 18 от Закона за счетоводството.

Езици: английски език

В отговор на потребностите на нашите клиенти допълнихме своето портфолио от услуги с текущо счетоводно обслужване, обработка на заплати, годишно счетоводно приключване, изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации и всички останали видове декларации, изискуеми от действащото данъчно и осигурително законодателство.

Предоставяните услуги включват:

Текущо счетоводно обслужване

• Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен изцяло със специфичните потребности и дейността на Вашето предприятие.
• Изготвяне на вътрешни правила за документооборота в предприятието.
• Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство. Фактуриране.
• Хронологично регистриране на счетоводните операции. Водене на систематични, синтетични и аналитични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
• Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи.
• Съдействие при провеждане на инвентаризации и други процедури по вътрешен контрол.
• Изготвяне на декларации и отчети за БНБ.
• Изготвяне на справки и отчети за НСИ.

Отчитане и деклариране на данъка върху добавената стойност

• Отчитане на данъка върху добавената стойност съгласно изискванията на ЗДДС.
• Отчитане и предоставяне на информация по системата ИНТРАСТАТ.
• Изготвяне и предоставяне пред данъчните органи на месечни справки-декларации, дневници за покупки и продажби, описи или други документи, предвидени в ЗДДС.

Администриране на трудови правоотношения и обработка на заплати

• Събиране, проверка и потвърждаване на месечните входящи данни за персонала и на постоянните данни за вашите служители и техните възнаграждения.
• Въвеждане и обработка на данните за заплатите на вашия персонал със специализиран софтуер.
• Изготвяне на месечните ведомости за заплатите и други справки с данни за брутните и нетни възнаграждения на вашите служители, социални и здравни осигуровки, данък върху дохода и обезщетения за болнични.
• Изготвяне на банковите платежни документи за социалните и здравни осигуровки, данък върху дохода, болнични, както и за заплатите на вашите служители.
• Уведомяване на Националната агенция за приходите във връзка със сключени, изменени или прекратени от вас трудови договори.
• Обработка на болнични листове, издадени на членове на вашия персонал и подаването им в Националния осигурителен институт (НОИ).
• Попълване и заверяване на трудови и осигурителни книжки на вашия персонал.
• Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите.

Изготвяне на отчети и доклади

• Изготвяне на финансови отчети съгласно българското счетоводно законодателство, НСФОМСП и МСФО.
• Изготвяне на годишен доклад за дейността.
• Изготвяне на отчети за вътрешно-групови и консолидационни цели.
• Изготвяне на отчети за нуждите на управлението, вкл. във ваш формат – месечни, тримесечни, шестмесечни.

Деклариране на данъци

• Изчисляване на авансов и окончателен корпоративен данък, изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация.
• Изчисляване на всички останали видове данъци по ЗКПО, изготвяне и подаване изискуемите за тях декларации.
• Изготвяне на справки, декларации, служебни бележки, сметки за изплатени суми и др. по ЗДДФЛ.

Счетоводни консултации

• Счетоводни консултации по избор на счетоводна политика и/или по приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО).
• Текущо информиране за промени в счетоводното, данъчното, трудовото и осигурителното законодателство, засягащи Вашата дейност. • Представителство при извършване на данъчни проверки и ревизии или други форми на контрол от НАП.
• Представителство при преговори с банкови, финансови или кредитни институции, включващо изготвянето и предоставянето на декларации, отчети, справки, обяснения и/или други данни или обосновки.